}
Akčné ceny – platia len do konca školského roka!

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Katarína Luczaková so sídlom Bystrická cesta 60, 034 01 Ružomberok, IČO: 55 217 478 (ďalej predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – www.ucimhravo.sk.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej OP) sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim (nami) a kupujúcim (Vami) v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. zákon z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 151/2014 Z. z., 173/2015 Z.z., 391/2015 Z.z.).

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Katarína Luczaková so sídlom Bystrická cesta 1921/60, 034 01 Ružomberok;

zapísaná v živnostenskom registri č. 570-18029 (OU-RK-OZP-2023/002004-2).

IČO: 55 217 478

DIČ: 1084218487

IČ DPH: SK1084218487

tel. číslo: 0944 160 144

email: info@ucimhravo.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 041/763 21 30

https://www.soi.sk/

 

 I. Niektoré definície

  1. Cena je finančná čiastka, ktorú hradí kupujúci za objednaný tovar.

  2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú hradí kupujúci za doručenie tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie.

  3. Celková cena je súčet ceny a ceny za dopravu.

  4. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na adrese www.ucimhravo.sk, na ktorom bude prebiehať nákup tovaru.

  5. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na celkovú cenu.

  6. Predávajúcim je K. Luczaková, so sídlom Bystrická cesta 60, 034 01Ružomberok, IČO 55 217 478, zapísaná v živnostenskom registri č. 570-18029 (OU-RK-OZP-2023/002004-2), e-mail info@ucimhravo.sk, telefónne číslo 0944 160 144, právnymi predpismi označovaná ako Predávajúci.

  7. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie zmluvy o kúpe tovaru s predávajúcim (s nami).

  8. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na e-shope (ucimhravo.sk).

  9. Užívateľský účet je účet zriadený na základe údajov uvedených od kupujúceho, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného tovaru a uzavretých zmlúv.

  10. Vy ste osoba nakupujúca na našom e-shope právnymi predpismi označovaná ako kupujúci.

  11. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom e-shopu (ucimhravo.sk) a je uzavretá vo chvíli, kedy kupujúci obdrží potvrdenie objednávky.

 II. Všeobecné ustanovenia a poučenie

  1. Kúpa tovaru je možná len cez webové rozhranie e-shopu ucimhravo.sk.

  2. Pri nákupe tovaru je Vašou povinnosťou (resp. kupujúceho)  poskytnúť nám (resp. predávajúcemu) všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré nám poskytnete pri objednaní tovaru teda budú považované za správne a pravdivé.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

  1. Zmluvu s nami (predávajúcim) je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

  2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom e-shopu ucimhravo.sk.

  3. K tomu, aby sme mohli zmluvu uzavrieť je potrebné, aby ste na e-shope vytvorili návrh objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:

   1. informácie o nakupovanom tovare (na e-shope označujete tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom "Pridať do košíka");

   2. informácie o cene, cene za dopravu, spôsobe platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu objednávky v rámci používateľského prostredia e-shopu, pričom informácie o cene, cene za dopravu a celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného tovaru a spôsobu jeho doručenia;

   3. Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme Vám mohli doručiť tovar, najmä v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

  4. V priebehu tvorby návrhu objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte potvrdiť Vaše oboznámenie sa a súhlas s týmito OP, v opačnom prípade nebude možné objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby " budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo nám (predávajúcemu).

  5. Hneď, ako nám bude Vaša objednávka doručená, Vám automaticky zašleme správou o evidovaní (zaznamenaní) Vašej objednávky  na Vašu e-mailovú adresu zadanú v objednávke. Súčasťou správy o zaznamenaní Vašej objednávky bude zhrnutie objednávky, číslo objednávky, údaje potrebné k platbe a tieto OP spolu s ich prílohami (formulár pre reklamáciu a odstúpenie od zmluvy). Po prijatí úhrady Vašej objednávky zašleme na Vašu e-mailovú adresu správu, resp.  Potvrdenie Vašej objednávky, ktorého súčasťou bude daňový doklad (faktúra) a tieto OP spolu s ich prílohami. Doručením správy - Potvrdenie Vašej objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi nami (predávajúcim) a Vami (kupujúcim).  OP v znení účinnom ku dňu objednania sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.  Potvrdenie objednávky bude obsahovať informácie o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne dopravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri, kontakt a pod.) prípadne ďalšie potrebné údaje.

  6. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov tovaru, než koľko je z našej strany umožnené poslať. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nebudeme môcť objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie zmluvy v pozmenenej podobe oproti pôvodnej objednávke. Zmluva v takom prípade bude uzavretá vo chvíli, kedy našu ponuku potvrdíte.

  7. V prípade, že v rámci e-shopu alebo v návrhu objednávky bude uvedená zjavne chybná cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám tovar za túto cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzavretiu zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej zmluvy v zmenenej/opravenej podobe oproti objednávke. Nová zmluva bude v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy našu ponuku potvrdíte. V prípade, že našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v cene sa bude považovať napríklad situácia, kedy cena nebude zodpovedať obvyklej cene u iných predajcov alebo bude navyše/chýbať číslica.

  8. Po odoslaní objednávky a obdržaní správy o jej evidovaní (zaznamenaní) Vám vzniká záväzok na zaplatenie celkovej ceny objednávky.

  9. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby objednávky je však totožný ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

  10. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám tovar poskytnutý so zľavou.

  11. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

   1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho;

   2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho ako aj v úvode týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v úvode týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby podať sťažnosť alebo iný podnet, informoval v úvode týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   5. o celkovej cene tovaru alebo služby alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho;

   6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. XI. týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   8. o poskytnutí formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. XI. a v prílohe týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe č. 2 týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   9. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku") informoval v čl. XI. rámci týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   10. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. XI. týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   11. o okolnostiach, pri ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. XI. týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   12. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. IX. a X. týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   13. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. IX týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   14. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   15. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   16. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   17. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   18. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   19. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimo-súdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   20. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   21. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

   22. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

  12. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

IV. Práva a povinnosti predávajúceho

  1. Predávajúci je povinný:

   1. dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

   2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;

   3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v čl. III. bod 11. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy;

   4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

  2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

  3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito OP alebo za dohodnutú celkovú cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy.

V. Práva a povinnosti kupujúceho

  1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť celkovú cenu.

  2. Kupujúci je povinný:

   1. prevziať objednaný a dodaný tovar;

   2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú celkovú cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru;

   3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

  3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

  VI. Užívateľský účet

   1. Na základe Vašej registrácie v rámci e-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

   2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

   3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, predávajúci za to nenesie žiadnu zodpovednosť.

   4. Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

   5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa zmluvy.

   6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

  VII. Cenové, platobné a dodacie podmienky

   1. Cena tovaru, obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

   2. Cena tovaru je uvedená vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi (konečná cena pre spotrebiteľa).

   3. Platbu celkovej ceny od Vás budeme požadovať po odoslaní  Vašej objednávky, resp. pred odovzdaním tovaru. Úhradu celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

    1. online bankovým prevodom na účet. Platba prostredníctvom InternetBankingu alebo SmartBankingu zvolenej banky (TatraPay, SporoPay, ePlatby VUB, Poštová banka Platby online, UniCreditBank). Po vytvorení objednávky budete presmerovaní priamo na stránku zvolenej banky kde sa prihlásite a po kontrole predvyplnených údajov potvrdíte Vašu platbu.

     (poznámka: predávajúci v žiadnom prípade nemá prístup k Vašim prihlasovacím údajom k účtu, či údajom o karte. Tie vypĺňate vždy až na zabezpečenej stránke príslušnej banky).
    2. platobnou kartou. Táto platba prebieha prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány GoPay kartami VISA alebo MasterCard. Viac o spôsoboch platby si môžete prečítať tu.
    3. prostredníctvom elektronickej peňaženky Google Pay.
    4. bežným prevodom na účet. Informácie potrebné pre vykonanie platby (číslo účtu, variabilný symbol, QR kód)Vám zašleme v rámci potvrdenia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná najneskôr do 5 dní.
   4. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celková cena pripísaná na účet predávajúceho.

   5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celkovú cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.

   6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celkovú cenu v uvedenej lehote a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení celkovej ceny za tovar v inej lehote, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

   7. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, resp. od okamihu prijatia platby celkovej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

   8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim (alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar) a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve (alebo iným spôsobom) v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim (alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar) a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve (alebo iným spôsobom) v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

   9. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení celkovej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

   10. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

   11. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú celkovú cenu v zmysle týchto OP v lehote 15 dní od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia a predávajúci nadobúda právo voľne disponovať s objednaným tovarom.

   12. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. VIII. až X. týchto OP podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

   13. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v OP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť celkovej ceny bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho, aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

   14. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení celkovej ceny a bude zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Faktúra bude tiež dostupná v Užívateľskom účte (v prípade jeho zriadenia) a pokiaľ o to kupujúci vyslovene požiada, bude tiež fyzicky priložená k tovaru.

   15. Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom podľa jeho voľby, pričom sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

    1. doručenie tovaru na výdajné miesto prostredníctvom Slovenskej pošty (Pošta/PoštaPOINT) alebo kuriérskej spoločnosti Slovak parcel service (Balíkovo), alebo digitálnej e-commerce platformy Packeta (Výdajné miesto);

    2. doručenie na vlastnú adresu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti Slovak parcel service alebo digitálnej e-commerce platformy Packeta;

    3. doručenie tovaru do samoobslužného boxu prostredníctvom Slovenskej pošty (tzv. BalíkoBOX) alebo kuriérskej spoločnosti Slovak parcel service (Balíkovo Box; AlzaBox) alebo digitálnej e-commerce platformy Packeta (Z-BOX).
   16. Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky, ak sa vopred kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.

  VIII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

   1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

   2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

  IX. Podmienky uplatnenia práva a zodpovednosti za vady (reklamácie)

   1. Ak je Vám tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle 0944 160 144 alebo e-mailom na info@ucimhravo.sk. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom uvedeným v našich OP. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti tovaru, nebudeme prihliadať.

   2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady) ste povinný uplatniť spôsobom podľa čl.X. bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

   3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

   4. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z ceny tovaru.

   5. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru z Vašej strany.

   6. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru z Vašej strany.

   7. Vaše práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe.

   8. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

    1. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru;

    2. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim;

    3. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;

    4. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;

    5. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru;

    6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;

    7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;

    8. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;

    9. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

  Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s ods. VII. bod 12. našich OP, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

   1. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru podľa OP je tovar bez vád, najmä, že má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, resp. také, ktoré sú uvedené pri popise (a detaile) tovaru.

  X. Uplatnenie reklamácie

   1. Tovar môžete reklamovať zaslaním e-mailu na našu adresu info@ucimhravo.sk, listu na našu adresu uvedenú pri našich identifikačných údajoch, prípadne môžete využiť vzorový formulár (príloha č.1 – Formulár pre reklamáciu) poskytovaný z našej strany, ktorý je súčasťou týchto OP alebo nás kontaktovať telefonicky na čísle 0944 160 144.

   2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v čl. X. bod 6.-10. si uplatňujete.

   3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.

   4. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi na našu adresu. V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.

   5. Ak nedoplníte podanú reklamáciu o požadované údaje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia našej výzvy podľa bodu 2 tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené.

   6. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

   7. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

   8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

   9. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

   10. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

   11. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (čl. X. bod 6. až 8. týchto OP) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (čl. X. bod 9. - 10. týchto OP) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

   12. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. VIII. až  X. týchto OP. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že predávajúci umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich v čase pred odoslaním objednávky prečítať.

   13. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

   14. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

    1. doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu (podľa čl. X. bod 1. – 3.);

    2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho na adresu predávajúceho;

    3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovaného tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie.

   15. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z čl. X. bod 6. - 8. týchto OP (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z čl. X bod 9. - 10. týchto OP (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

   16. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

   17. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

   18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

    1. odovzdaním opraveného tovaru,

    2. výmenou tovaru,

    3. vrátením celkovej ceny tovaru,

    4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

    5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

    6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

   19. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

   20. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

  Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácie tovaru.

   

  XI. Odstúpenie od zmluvy

   1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. stornovať objednávku ak kúpna zmluva ešte nebola uzavretá.

   2. Stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu alebo vyplneného formulára (príloha č.2).

   3. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

   4. Ak predávajúci nie je z vyššie uvedených dôvodov schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, predávajúci nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.

   5. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v týchto OP, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

   6. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

   7. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

   8. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

    1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;

    2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;

    3. na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

   9. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

   10. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí zároveň textovú prílohu č. 2 týchto OP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

   11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto OP musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto OP, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

   12. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

   13. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

   14. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

   15. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

   16. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

   17. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

   18. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

   19. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

    1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške;

    2. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

  Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

   1. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

    1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

    2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

    3. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

    4. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

    5. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

   2. Ustanovenia čl. 12 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

   XII. Osobné údaje a ich ochrana

    1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

    2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

    3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Nastavenie účtu".

    4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

    5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

    6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

    7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

    8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

    9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

     1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho;

     2. kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho;

     3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov;

     4. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing;

     5. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú;

     6. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.

    10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

    11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

     1. totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho;

     2. kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

     3. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;

     4. okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

     5. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie;

     6. informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov;

     7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

     8. informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

     9. existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

   Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

    1. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa predchádzajúceho bodu písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa predchádzajúceho bodu, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

    2. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

    3. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

    4. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 11.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

    5. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

    6. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

     1. Slovenská pošta a. s. so sídlom Partizánska cesta 9; 975 99 Banská Bystrica; Slovensko;

     2. kuriérskej spoločnosti Slovak parcel service s. r. o. so sídlom Senecká cesta 1; 900 28 Ivanka pri Dunaji; Slovensko;

     3. digitálna platforma pre e-commerce Packeta; Kopčianska 3338/82A; 851 01 Bratislava;
     4. spoločnosti GoPay s.r.o. zabezpečujúcej platbu kartou a bankovými tlačidlami so sídlom Planá 67; 370 01 České Budějovice; Česká republika.

    XIII. Záverečné ustanovenia

     1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

     2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

     3. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim K. Luczaková je Slovenská obchodná inšpekcia P.O.BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

     5. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

     6. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

     7. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených zmlúv, ale len zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.

     8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


    Formulár – Reklamácia tovaru

    Formulár – Odstúpenie od zmluvy